2018-09-17

اتصال پارک علم و فناوری فارس به شبکۀ دولت پس از وقفه ای ده ساله

اتصال پارک علم و فناوری فارس به شبکۀ دولت پارک علم و فناوری فارس، بعد از وقفه‌ای ده ساله روز چهارشنبه ۲۱/۶/۱۳۹۷ به شبکۀ دولت وصل […]