2018-12-25

رونمایی از سه دستاورد فناوری برگزیدۀ پارک علم و فناوری فارس در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری صورت گرفت: رونمایی از سه دستاورد فناوری برگزیدۀ پارک علم و فناوری فارس در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و […]