نشست مشترک رئيس پارک و مديران اداره کل راه و شهرسازي استان فارس

در راستاي طرح توسعه زيرساختهاي پارک علم و فناوري صورت گرفت؛

نشست مشترک رئيس پارک و مديران اداره کل راه و شهرسازي استان فارس

به گزارش روابط عمومي پارک علم و فناوري فارس، در راستاي توسعه زيرساخت‌هاي پارک در حمايت از واحدهاي فناور و واگذاري اراضي به شرکتهاي فناور و دانش‌بنيان نشست مشترکي با حضور رئيس پارک علم و فناوري فارس، معاون املاک و حقوقي، روساي اداره واگذاري اراضي و فني اداره کل راه و شهرسازي استان فارس برگزار شد.

دکتر ذوالقدر رئيس پارک علم و فناوري فارس در ابتدا با ارائه گزارش از وضعيت پارک در سطح کشور، توسعه زيرساختهاي فيزيکي و تملکي پارک را از اولويتهاي برنامه هاي پيش رو برشمرد و اضافه کرد: در گام نخست، سند مالکيت اراضي در تملک پارک به صورت قانوني صادر شده است.

دکتر ذوالقدر افزود: آئين نامه هاي واگذاري زمين به واحدهاي فناور تهيه شده است و مقدمات توسعه زيرساختي تاسيساتي نيز در دست اقدام است تا اراضي مورد نياز واحدهاي فناور به متقاضيان واگذار شود.

ذوالقدر معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی فارس نيز در اين نشست با اشاره به محدوديت زمين‌هاي فاقد کاربري در سطح شيراز بيان داشت: با توجه به اهميت جايگاه پارک علم و فناوري فارس در توسعه دانش و فناوري استان، آماده همکاري با اين مجموعه هستيم.