معرفی


شرکت آدرین افزار پارسیان در سال 1397 به عنوان اولین شرکت فعال استان یزد در حوزه معماری سازمانی سرویس گرا با شناسه ملی 14007967416 تاسیس گردید. این شرکت به منظور اجرا، نظارت، مشاوره و راهبری پروژه های معماری سازمانی سرویس گرا، با تکیه بر تجارب مهم و ارزشمند اعضای اصلی شرکت در اجرای موفق پروژه های ملی معماری سازمانی از جمله تدوین چارچوب ملی معماری سازمانی ایران(1394)، تدوین مدل مرجع خدمات دولت(1395)، تدوین مدل مرجع نرم افزار دولت(1396)، تدوین معماری سازمانی سازمان برنامه و بودجه کشور(1397) و بیش از 15 پروژه ملی دیگر، در پارک علم و فناوری یزد فعالیت تخصصی خود را آغاز نمود. با توجه به گستردگی موضوع معماری سازمانی، خدماتی مانند مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات/فرایندها و سیستم های اطلاعاتی، مدیریت فاوا، مدیریت زیرساخت فناوری(شبکه و امنیت)، تدوین برنامه توسعه فناوری اطلاعات، تدوین نقشه راه فناوری اطلاعات، ارزیابی بلوغ معماری و فناوری اطلاعات و غیره نیز به عنوان خدمات جانبی، توسط شرکت آدرین افزار پارسیان ارائه میشود. با توجه به عدم وابستگی معماری سازمانی به نوع، اندازه و ماهیت کسب و کار، تمامی دستگاه های اجرایی استان، شرکت های دولتی/خصوصی/نیمه دولتی، سازمان های خصوصی، کارخانه ها، بانک ها، مراکز درمانی، مراکز آموزشی و غیره، ذی نفعان و مشتریان شرکت به حساب می آیند.

خدمات و محصولات


1. مدیریت خدمات سازمان(Enterprise Service Management)
• مستندسازی خدمات سازمان(تهیه شناسنامه استاندارد خدمات سازمان)
• تدوین معماری مطلوب خدمات سازمان
• استاندارد سازی و بهبود خدمات سازمان
2. مدیریت فرایندهای کسب و کار(Business Process Management)
• مستندسازی فرایندهای سازمان(تهیه شناسنامه استاندارد فرایندهای سازمان)
• تدوین معماری موجود/مطلوب فرایندهای سازمان
• استانداردسازی و بهبود فرایندهای سازمان
• بازمهندسی و بازطراحی فرایندهای کسب و کار(BPR)
3. مدیریت سیستم های کاربردی(Application Management)
• مستندسازی سیستم های کاربردی(تهیه شناسنامه سیستم های کاربردی)
• تدوین معماری موجود/مطلوب سیستم های کاربردی
• بهبود سیستم های کاربردی موجود سازمان
• تحلیل و طراحی نرم افزار با دید 4 + 1(4+1 Views)
4. مدیریت زیرساخت فناوری اطلاعات(IT Infrastructure Management)
• مستند سازی زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان(تهیه شناسنامه زیرساخت فناوری)
• تدوین معماری موجود/مطلوب زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان
• طراحی شبکه داخلی
• طراحی انبار داده سازمان
• استانداردسازی سرویس های زیرساختی سازمان
5. مدیریت اطلاعات(Information Management)
• مستندسازی مولفه های داده(موجودیت های اطلاعاتی) سازمان
• تدوین معماری موجود/مطلوب اطلاعات سازمان
• استانداردسازی و بهبود اطلاعات سازمان(مولفه های داده، فرم ها، موجودیت ها و غیره)
• مستندسازی بانک های اطلاعاتی
6. طراحی سیستم مدیریت فرایندها(BPMS)
7. طراحی سیستم مدیریت اطلاعات(MIS)
8. راهبردی پروژه های معماری سازمانی
• نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های معماری سازمانی
• ارزیابی طرح ها و پروژه های معماری سازمانی
• انجام فاز آماده سازی سازمان به منظور شروع پروژه معماری سازمانی
• ارزیابی بلوغ سرویس گرایی سازمان
9. خدمات آموزشی و پژوهشی
• دوره آموزشی معماری سازمانی ویژه مدیران ارشد
• دوره آموزشی معماری کسب و کار ویژه مدیران ارشد
• دوره آموزشی معماری خدمات سازمان ویژه مدیران ارشد
• دوره اموزشی معماری سازمانی ویژه کارشناسان فاوا سازمان
• دوره اموزشی معماری کسب و کار ویژه کارشناسان فاوا سازمان
• دوره آموزشی معماری اطلاعات ویژه کارشناسان فاوا سازمان
• دوره آموزشی معماری شبکه و زیرساخت ویژه کارشناسان فاوا سازمان
• دوره آموزشی سازمان الکترونیک ویژه مدیران و کارشناسان فاوا سازمان
• دوره آموزشی معماری کسب و کار ویژه کارشناسان سازمان
• دوره آموزشی معماری سازمانی ویژه کارشناسان سازمان
• انجام مطالعات الگوبرداری در حوزه معماری سازمانی
• تدوین مقالات مرتبط با معماری سازمانی سرویس گرا

اعضا


حسام شرعیاتی وزیری
مدیرعامل