عملکرد سال ۱۴۰۰ پارک علم و فناوری فارس و معرفی شرکت های مستقـر

                       عملکرد 1400

                            جامع

                     فناوری اطلاعات 

                               کشاورزی

                      نفت و گاز

                        موسسات

                            آباده

                              استهبان

                     جهرم

                        فسا

                         لارستان