پیشنهادات و شکایات

شکایات
در جهت بهبود عملکرد و گسترش فعالیت های پارک ، کلیه پرسنل این مجموعه علمی ، تحقیقاتی بنا به تعهدات خود موظفند که همکاری های لازم با ارباب رجوعان خود داشته باشند .
لذا از شما مراجعه کننده محترم درخواست می گردد که هر گونه شکایتی که منجر به عدم دریافت نتیجه مطلوب از مراجعه خود به پارک علم و فناوری فارس شده است بطور دقیق و با ذکر تاریخ و شخص مراجعه کننده مورد را منعکس نمایید .
پیشاپیش از همکاری شما در رفع نواقص و اشکالات احتمالی ارائه خدمات در مجموعه سپاسگزاریم. .

فرم پیشنهادات