نسخه اولیه کتاب معرفی شرکت ها – سال ۹۸

نسخه اولیه کتاب معرفی شرکت های مستقر (بازبینی نشده)

شرکت هایی که اطلاعات درخواستی را به مراکز رشد مربوطه ارسال نموده اند، لطفاً فایل مخصوص به خود را بررسی و در صورت نیاز به اصلاح، پس از پرینت و درج اصلاحات به روابط عمومی پارک تحویل نمایند.
مهلت : پایان وقت اداری روز چهارشنبه 11 تیرماه 1399

 مرکز رشد نفت

واحد موسسات

مرکز رشد لارستان

مرکز رشد کشاورزی

مرکز رشد فسا

مرکز رشد استهبان

مرکز رشد آباده

مرکز رشد آی تی

مرکز رشد جامع

مرکز رشد جهرم

لطفا شرکت هایی که اطلاعات درخواستی را به مراکز رشد مربوطه ارسال نموده اند، فایل مخصوص به خود را بررسی و در صورت نیاز به اصلاح، پس از پرینت و درج اصلاحات به روابط عمومی پارک تحویل نمایند.
مهلت : پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹