معاون پشتیبانی

مهندس حمید نصیری

سرپرست معاونت پشتیبانی

36360303 داخلی 359


  • برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی پارک به منظور توسعه فضای واحدهای مختلف پارک و پیش بینی اعتبارت عمرانی مورد نیاز
  • ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
  • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
  • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی
  • انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف پارک به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد.
  • تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز