معاونت فناوری و نوآوری

سرپرست حوزه معاونت فنـاوری و نوآوری

دکتر هادی سالاری

معاون فنـاوری و نوآوری

36360303 داخلی 307


  • برنامه ریزی برای جلب مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تخصصی به منظور تجمیع امکانات و توانمندی های آنان در راستای اهداف پارک
  • سیاستگذاری و نظارت در امور بازاریابی و خدمات فنی و تخصصی پارک
  • نظارت بر فرایند پذیرش و استقرار موسسات و واحد ها در پارک
  • نظارت بر انجام فعالیتهای آموزشی موسسات
  • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد مراکز رشد واحدهای فناوری