گردش کار در واحد پذیرش

کارشناس واحد پذیرش

خسرو برجی

khosro_borji@yahoo.com

071-36360303- داخلی 363


کارشناس واحد پذیرش

موژان اعتمادی

paziresh.park.fars@gmail

071-36360303- داخلی 344


سامانه ثبت نام: