مدیر بازاریابی و ارتباطات

مدیر بازاریابی و ارتباطات

 

اهم وظایف پست سازمانی :

برنامه ریزی، ارائه رهنمودهای لازم و نظارت بر فعالیت های مربوط به تجاری سازی فناوری های موسسات و فراهم آوردن زمینه های لازم برای تقاضا برای محصولات آنها. سرپرستی و نظارت در مورد چگونگی حضور پارک و موسسات مستقر در نمایشگاهها و یا برپایی نمایشگاهای تخصصی. هماهنگی با سازمانها، موسسات تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی اعم از داخلی و یا خارجی به منظور جل سرمایه گذاری و جذب کمک های مالی- فنی و انتقال فناوری و هدایت آنها به سوی موسسات و انعکاس نتایج به معاون مربوطه نظارت بر تعیین نیازهای آموزشی تخصصی (بازاریابی، کارآفرینی و ...) و همکاری در تدوین محتوی دوره های مربوط. سرپرستی و راهبری فن بازار و بورس ایده.