دوره آموزشی آنلاین (رایگان)؛ مدیریت کارکنان با عملکرد ضعیف

دوره آموزشی، مدیریت کارکنان با عملکرد ضعیف

محتوای دوره
-نحوه شکل‌گیری رفتار در سازمان
-تفاوتهای عملکرد ضعیف با عملکرد غیر قابل قبول
-دلایل روانشناختی عملکرد ضعیف
-دلایل عصب شناختی عملکرد ضعیف
-نحوه مشاوره و گفتگو با کارکنان دارای عملکرد ضعیف
o نحوه آغاز گفتگو
o هدایت و اختتام جلسه
o چک لیست مدیریت جلسه
و…
ثبت نام: https://store.daneshyar.ir/?id=100