محوطه بین دو ساختمان پاسارگاد و آپادانا ساختمان در تصویر : آپادانا