فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پارک علم و فناوری فارس