لینک های دسترسی به پرتال ثبت نام در بخش های مختلف جشنواره خوارزمی:
http://khwarizmi.ir/fkia/

http://khwarizmi.ir/young/

http://khwarizmi.ir/fakia/
http://62.60.140.120/kia/