فراخوان انتخاب مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری فارس

ضمن مطالعه فراخوان یادشده، در صورت دارا بودن شرایط، آمادگی خود را برای تصدی این پست اعلام و مدارک و مستندات درخواستی را، ارسال نمایید .

برای کسب اطلاع بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید.