خدمات عمومی

خدمات عمومی قسمتی از زیرساخت‌های اصلی است که پارک و مراکز رشد در اختیار شرکت‌های مستقر قرار می‌دهند:

  • اسكان در دفاتر کار
  • حراست و حفاظت فیزیکی از دفاتر شرکت‌ها و کل مجموعه
  • ارائه خدمات عمومی مانند استفاده از آبدارخانه و آشپزخانه و نظافت از بخش‌های مشترک
  • امکان استفاده از اتاق جلسات و سالن‎های مجهز به وسايل صمعي بصري مدرن
  • امکان استفاده از سرویس‌های نقلیه برای حضور در محل و بازگشت