عملکرد مرکز رشد جهرم در مقابله با شيوع ويروس کرونا

گزارش ارسالي از مرکز رشد جهرم در خصوص عملکرد اين مرکز در کنترل و مبارزه با شيوع ويروس کرونا و نظام سلامت:

JTI-covid19-R