سخنرانی ریاست پارک علم و فناوری فارس در اجلاس روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری

سخنرانی ریاست پارک علم و فناوری فارس در اجلاس روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری
دکتر ذوالقدر در این اجلاس پیشنهادات پارک علم و فناوری فارس را جهت تدوین برنامه هفتم توسعه مطرح کردند. همچنین پیش نویس قانون اشتغال آفرینی دانش پایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.‌