رئیس پارک علم و فناوری فارس

دکتر امین رضا ذوالقدر

رئیس پارک

36360300 و 36360301


دکترای تخصصی شیمی فیزیک

 اداره کلیه امور پارک بر طبق اساسنامه و مصوبات هیئت‌امنا و شورای پارک