دیدگاه نمایندگان مجلس در بازدید از پارک علم و فناوری فارس