اعتبارات و تسهیلات مالی

اعتبارات و تسهیلات مالی

ارائه تسهيلات و تخصيص وجوه به شركت‌های مستقر در مراكز رشد، در قالب‌های زير صورت
می‌گیرد.

  • تسهیلات مالی برای تهیه ملزومات اداری و راه‌اندازی کسب و کار (وام خدماتی)
  • تسهیلات مالی برای انجام ایده محوری تصويب شده مشتریان ( وام ایده محوری)

در مراکز رشد نحوۀ تخصيص اين خدمات، با در نظر گرفتن قوانين اعلام شده از سوي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، آیین‌نامه مركز رشد، برنامه‌های پارک، تجارب مديريت و در آخر امكاناتِ در دسترس، صورت می‌گیرد.

متقاضیان استقرار در دو قالب مختلف در مراكز رشد پذيرفته مي‌شوند:

  • به عنوان هسته‌هاي تحقيقاتي
  • به عنوان شركت‌هاي ثبت شده

متقاضیانی كه در قالب هسته‌هاي تحقيقاتي پذيرفته مي‌شوند، آن دسته از مشترياني هستند كه يا شركت حقوقي آن‌ها ثبت نشده يا گروه كاري آن‌ها تكميل نشده است و يا ايده محوري آن‌ها کامل نیست. به محض اينكه اين گروه‌ها تیم كاري خود را تكميل كردند و يك شركت حقوقي را به ثبت رساندند، از قالب هسته تحقيقاتي خارج و در قالب شركت‌هاي ثبت شده به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. به هسته‌هاي تحقيقاتي، اعتباري اختصاص داده مي‌شود تا با آن بتوانند فضاي كوچك تجهيز شده‌اي را از مركز، حداكثر به مدت شش ماه اجاره كنند و در چندين دورۀ آموزشي شركت كنند. پیش‌بینی می‌شود تمامي گروه‌ها تمايل داشته باشند كه سريعاً به دوره رشد راه پيدا کنند و به صورت يک شخصيت حقوقي به فعاليت خود ادامه دهند.

اعتبارات تخصیصی به شرکت‌ها به دو دسته كلي تقسيم مي شوند. اعتبار خدماتي كه به منظور خريد تجهيزات و ملزومات مورد استفاده که با كنترل مديريت به مرور اختصاص داده مي‌شود. اعتبار ديگر اعتبار ایده محوری است كه درصورت ارائه ایده محوری هر شركت تنها براي يكبار به مقدار اعتبار آورده شده در طرح با كنترل مديريت اختصاص داده مي‌شود.

همچنين در راستاي هم‌افزايي مؤسسات در حال رشد، مركز رشد مي‌تواند در شرايط خاص اقدام به جذب شركت‌هاي خدمات مهندسي و پشتيباني كند. اين شركت‌ها حداكثر ۱۵% از كل واحدهاي جذب شده توسط مركز را مي‌توانند تشكيل دهند. اين واحدها در صورتي كه وارد مرحله رشد شوند فقط مي‌توانند از تسهيلات اعتباري جهت خدمات استفاده كنند.

نحوه بازپرداخت اين اعتبارات به شرح زیر است:

اعتبار خدماتي به صورت قرض‌الحسنه و يک سال پس از خروج شرکت از مرکز مي‌بايست به صورت اقساط سه ساله بازپرداخت شود و اعتبار ایده محوری مي‌بايست يک سال پس از خروج شرکت از مرکز، از ده درصد تخفیف تا بیست درصد سود باز پرداخت شود که حداکثر زمان بازپرداخت آن سه ساله است.