خدمات به شرکت های رشدیافته فناور

شرکت­های رشد یافته فناور

شرکت‌های رشدیافته مستقر در پارک می‌توانند از مزایایی مانند حضور در شبکه نوآورانه و فناورانه منطقه‌ای و ملی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی پارک مانند معافیت‌های مالیاتی، تشکیل شبکه‌های همکاری و هم‌افزایی با شرکت‌های دیگر، استفاده از برند پارک علم وفناوری فارس، حضور پارک به عنوان طرف قرارداد با سایر سازمان‌ها و ارجاع قرارداد به شرکت‌ها، بهره‌مندي از فرصت بازديد و تعامل با مقامات داخلي و هيات‌هاي خارجي مهمان پارك، حمایت از حضور در نمایشگاه‌های تجاری داخلی و خارجی و… استفاده کنند.