حضور تیم سیار خون گیری سازمان انتقال خون شیراز در محل پارک علم و فنـاوری فارس

حضور تیم سیار خون گیری سازمان انتقال خون شیراز در محل پارک علم و فنـاوری فارس و ا هداء خون توسط کارآفرینان شرکت‌های فناور و کارمندان پارک