جشنواره ایده پردازی مردمی شیراز با حمایت پارک علم و فناوری فارس

جشنواره ایده پردازی مردمی شیراز

مرکز نوآوری و فناوری شهرداری شیراز

با حمایت پارک علم و فناوری فارس

مهلت ارسال ایده ها تا ۲۰ آبان ماه