توافق نامه همكاري در اجراي برنامه گرنت فناوري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات منعقد گرديد

توافق نامه همكاري در اجراي برنامه گرنت فناوري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات منعقد گرديد

در راستاي حمايت از برنامه هاي دانشگاه و مراكز پژوهشي كشور در توسعه كارآفريني و نوآوري و همچنين توسعه شبكه اقتصاد ديجيتال، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(عتف) با همكاري پارك فاوا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در نظر دارد به پايان نامه ها، شركت ها و … گرنت فناوري اعطا نمايد.
لازم به توضيح است در استان ها، پارك هاي علم و فناوري به عنوان مجري و بازوي اجرايي وزارت عتف و ادارات كل ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز به عنوان نهادهاي حمايتي و نماينده پارك فاوا در استان مسئول پياده سازي برنامه مذكور مي باشند.
گرنت فناوري در حوزه هاي مختلف از جمله: گرنت جوانه، گرنت شكوفايي و گرنت رشد تعريف خواهند شد.
اطلاعات مربوط به روند اجرايي و عملياتي، نحوه حمايت مالي از پروژه ها،شيوه پذيرش و … متعاقباً اعلام خواهد شد
منتظر خبرهاي خوب در توسعه اكوسيستم كارآفريني استان فارس باشيد