تصویر یکی از شاهان هخامنشی در کوه های مشرف به تخت جمشید