تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

خدمات آزمایشگاهی

واحد آزمایشگاه پارک علم و فناوری فارس با بهره گیری از تجهیزات جدید آزمایشگاهی در آزمایشگاه های آنالیز ، آزمایشگاه مکانیک و متالوژی ، آزمایشگاه کشاورزی و آزمایشگاه عمومی، خدمات آزمایشگاهی را به واحدهای مستقر ارائه می کند. ضمنا با توجه به تفاهم مشترک همکاری پارک علم و فناوری فارس ، دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز واحدهای فناور مستقر می توانند از تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی این دو دانشگاه نیز با تکمیل فرم ارجاع استفاده نمایند.

خدمات کارگاهی

واحد گارگاه مکانیک نیز با بهره گیری از ابزار آلات و ماشینهای مختلف از جمله دستگاه CNC ، دستگاه تراش و سایر دستگاه های ساخت و تولید و همچنین در اختیار گذاشتن فضای کارگاهی آماده ارائه خدمات کارگاهی به واحدهای فناور مستقر است.

تجهیزات شاخص آزمایشگاه آنالیز

تجهیزات شاخص آزمایشگاه مکانیک

تجهیزات شاخص آزمایشگاه کشاورزی

فرم ارجاع خدمات آزمایشگاهی (به منظور استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز)