برون سپاری خدمات آزمایشگاهی مربوط به دستگاه‌های تست کشش یونیورسال (UTM )، پرینتر سه بعدی، تست سختی و نانوفوکس (Nano Focus)

برون سپاری خدمات آزمایشگاهی مربوط به دستگاه‌های تست کشش یونیورسال (UTM )، پرینتر سه بعدی، تست سختی و نانوفوکس (Nano Focus)
داشتن شرایط زیر برای ارائه درخواست الزامی است:
مرتبط بودن حوزه فعالیت شرکت متقاضی
داشتن کاربر متخصص برای استفاده از دستگاه ها
ارائه برنامه کاری و مالی مشخص و مدون برای همکاری با پارک و ارائه خدمات آزمایشگاهی

برای کسب اطلاعات بیشتر ، بازدید از دستگاه ها و ارائه درخواست کتبی با شماره تماس ۳۶۳۶۰۳۰۳ داخلی ۳۲۹ (خانم صالحی) تماس حاصل نمایید. زمان ارائه درخواست ها تا تاریخ ۲۰ / ۹/ ۱۴۰۱ است.