با حکم رئیس پارک علم و فناوری فارس صورت گرفت: انتصاب رئیس مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، دکتر فرید مُـر، رئیس پارک علم و فناوری فارس با صدور حکمی دکتر محمود ناصری را به سمت رئیس مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی منصوب کرد.
در این حکم آمده است: انتظار می رود با توجه به پتانسیل های استان فارس و با برنامه ریزی در جهت همکاری های گسترده با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی زمینه توسعه مرکز رشد رئیس مرکز رشد کشاورزی را فراهم آورید.
دکتر محمود ناصری عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز است.