بازدید هیات های دانشکده علوم دانشگاه شیراز و مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس

در راستای همکاری های مشترک و آشنائی با توانمندی های شرکت های مستقر صورت گرفت

بازدید هیات های دانشکده علوم دانشگاه شیراز و مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، در راستای همکاری های مشترک و آشنائی با مجموعه پارک علم و فناوری استان فارس و شرکت های مستقر، هیات های جداگانه ای ضمن برگزاری نشست مشترک با مدیران پارک از تعدادی از شرکت های مستقر بازدید کردند.