بازدید نماينده مردم شهرستان هاي شيراز و زرقان از پارک علم و فناوري فارس

بازدید نماينده مردم شهرستان هاي شيراز و زرقان از پارک علم و فناوري فارس

به گزارش روابط عمومي پارک علم و فناوري فارس، دکتر جعفر قادري نماينده مردم شهرستان‌هاي شيراز و زرقان در مجلس شوراي اسلامي از پارک علم و فناوري فارس بازديد کردند.

ايشان در نشست مشترکي با حضور نمايندگان شرکت‌هاي مستقر و تعدادي از مديران عامل واحدهاي فناور و دانش‌بنيان به بررسي مشکلات و مسائل حوزه اين شرکت‌ها پرداختند.

در ابتداي اين نشست دکتر ذوالقدر رئيس پارک علم و فناوري فارس، ضمن ارائه گزارشي از عملکرد و برنامه‌هاي اجرائي پارک، واگذاري زمين به شرکت هاي فناور و همچنين تکميل برج فناوري را از مهمترين برنامه هاي سال جاري در پارک برشمردند و خواستار تعامل بيشتر دستگاه‌هاي اجرائي با مجموعه پارک علم و فناوري فارس و شرکت‌هاي فناور شدند.

دکتر قادري نيز در اين نشست با بيان اينکه با توجه به شرايط اقتصادي کشور در دوران تحريم، توجه به شرکت‌هاي دانش‌بنيان و فناور، راهگشاي بخشي از مشکلات اقتصادي است، افزود: مجلس شوراي اسلامي اهتمام ويژه اي در حمايت از شرکت هاي فناور و دانش‌بنيان دارد و به دنبال ايجاد بستر قانوني در زمينه توسعه حمايت از شرکت‌هاي فناور در مجلس شوراي اسلامي خواهيم بود.

همچنين در اين نشست تعدادي از مديران عامل واحدهاي فناور و دانش بنيان مستقر، به بيان مشکلات و چالش‌هاي متداول با دستگاه‌هاي اجرائي و کمبود قوانين حمايتي پرداختند.

بازديد از شرکت هاي منتخب در پارک علم و فناوري فارس و پرديس نوآوري و فناوري از ديگر برنامه‌هاي بازديد دکتر قادري نماينده مردم شيراز و زرقان در مجلس شوراي اسلامي بود.