بازدید علمی دانشجویان رشته ‌های کشاورزی، مکانیک و محیط زیست در مقطع ارشد و دکتری دانشگاه شیراز از پارک علم و فناوری فارس

بازدید علمی دانشجویان رشته ‌های کشاورزی، مکانیک و محیط زیست در مقطع ارشد و دکتری دانشگاه شیراز از پارک علم و فناوری فارس