بازدید سرگروه های آموزشی فنی و کار و دانش آموزش و پرورش استان فارس از پارک علم و فناوری فارس

بازدید سرگروه های آموزشی فنی و کار و دانش آموزش و پرورش استان فارس از پارک علم و فناوری فارس
بازدید سرگروه های آموزشی فنی و کار و دانش آموزش و پرورش استان فارس در جهت آشنایی با فناوری روز و تعامل علمی در حوزه کارآفرینی با مدیران شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری فارس.