بازدید دومین سری از دانش آموزان منتخب کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس از پارک علم و فناوری فارس.

بازدید دومین سری از دانش آموزان منتخب کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس
از پارک علم و فناوری فارس.
دانش آموزان از شرکت‌های مستقر در پارک و مرتبط به رشته تحصیلی خود بازدید کردند و با کارآفرینان به گفتگو نشستند.