بازدید دانش آموزان دبیرستان معطری از پارک علم و فناوری فارس و بازدید از آزمایشگاه پارک و شرکت‌های فناور مستقر

بازدید دانش آموزان دبیرستان معطری از پارک علم و فناوری فارس و بازدید از آزمایشگاه پارک و شرکت‌های فناور مستقر