بازدید دانشجویان دانشکده فنی دختران شیراز از پارک علم و فناوری فارس

بازدید دانشجویان دانشکده فنی دختران شیراز از پارک علم و فناوری فارس
بازدید دانشجویان دانشکده فنی دختران شیراز از آزمایشگاه عمومی و شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری فارس