بازدید اعضای کمیسیون آموزش مجلس از پارک علم و فناوری استان فارس در گرامی داشت بیستمین سالروز تاسیس پارک

بازدید اعضای کمیسیون آموزش مجلس از پارک علم و فناوری استان فارس در گرامی داشت بیستمین سالروز تاسیس پارک
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ادامه سفر نظارتی خود به استان فارس، از پارک علم و فناوری استان فارس بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان فعالیت شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان فارس قرار گرفتند. در این بازدید ریاست دانشگاه صنعتی شیراز نیز حضور داشتند.
در این بازدید نمایندگان شرکت های دانش بنیان مسائل و مشکلات خود را به نمایندگان منعکس کرده و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز قول رسیدگی به مسائل مطرح شده را دادند.