بازدید اساتید دانشکده فنی دختران شیراز از پارک علم و فناوری فارس و شرکت‌های فناور مستقر و آشنایی با روند فعالیت‌ها و خدمات پارک

بازدید اساتید دانشکده فنی دختران شیراز از پارک علم و فناوری فارس و شرکت‌های فناور مستقر و آشنایی با روند فعالیت‌ها و خدمات پارک