انتصاب سرپرست معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری فارس

انتصاب سرپرست معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری فارس

رئیس پارک علم وفناوری فارس طی حکمی دکتر حبیب اله رعنایی کردشولی  را به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی پارک علم وفناوری فارس منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری فارس در حکم دکتر فرید مُر خطاب به دکتر رحبیب اله رعنایی کردشولی آمده است: انتظار می رود با نظارت و کنترل ساختار منابع انسانی، مالی، سرمایه ای و اموال پارک و بکارگیری راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای بهبود روش ها و مدیریت بخش های ذیربط و همچنین توسعه سرمایه ها و منابع پارک در راستای اهداف پارک کوشا و موفق باشید.
گفتنی است دکتر حبیب اله رعنایی کردشولی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شیراز است.