اطلاعیه ثبت نام از متقاضیان عضویت در بیمه تکمیل درمان سال ۹۹-۹۸

اطلاعیه پرداخت کارمزد ماهانه بیمه تکمیل درمان

بیمه تکمیل درمان- اطلاعیه

********

مدارک مربوط به درخواست و ثبت نام در قرارداد بیمه تکمیل درمان آبان ماه ۹۸ لغایت آبان ۹۹

اصول بیمه درمان

اطلاعیه

جدول تعهدات و شرایط بیمه

فرمت

مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سامان

معرفی نامه، شرکت ها

نحوه جمع آوری و ارائه مدارک پزشکی