ارائه تسهیلات تولید، اشتغال و کارآفرینی (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰)

ارائه تسهیلات تولید، اشتغال و کارآفرینی
(موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰)

با محوریت
توسعه زیست‌بوم نوآوری در راستای اشتغال افراد تحصیلکرده

ثبت درخواست تسهیلات:
https://siam.isti.ir/