آئین نامه ها و بخش نامه ها

آئین نامه های اجرائی پارک علم و فناوری فارس
(ویرایش سال ۱۴۰۱ )

آیین نامه های اجرایی

********

قوانین و برنامه های حمایتی شرکت های دانش بنیان

قوانین: http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&pageid=129

کاتالوگ ۱۱۰ برنامه حمایتی:  http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?siteid=2&pageid=15059

********

آئین نامه حمایت از شرکت های نوپا- حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

آئین نامه حمایت از شرکت های نوپا- فناوری اطلاعات و ارتباطات

********

مجوز واحد فنـاوری

مجوز واحد فناوری۹۸

********

فرم درخواست خدمات فنی و پشتیبانی

فرم درخواست خدمات فنی و پشتیبانی

********

آئین نامه های اداری- ویژه کارکنان

آئین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی

********

شیوه نامه واگذاری اراضی پارک علم و فناوری فارس