آخرین مراجعه نماینده بیمه تکمیلی سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ خواهد بود .

با توجه به عدم مراجعه نماینده بیمه تکمیلی سامان در روز سه شنبه مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ (به دلیل  کامل نشدن ماه جاری به عنوان آخرین ماه قرارداد ۱/۹/۱۴۰۰-۳۰/۸/۱۴۰۱(، مراجعه ایشان در روز سه شنبه مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ خواهد بود.

لازم به ذکر است این جلسه، آخرین جلسه حضور نماینده بیمه تکمیلی سامان برای جمع آوری مدارک پزشکی (قرارداد ۱/۹/۱۴۰۰-۳۰/۸/۱۴۰۱) است.و پس از این تاریخ، بیمه تکمیلی سامان هیچ گونه مدارک پزشکی تحویل نخواهد گرفت .

مکان: ساختمان نوآوری، طبقه دوم، واحد دبیرخانه

زمانساعت ۹ تا ۱۲