کمیسیون

1397-05-14

برگزاری کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز، در پارک علم و فناوری فارس

برگزاری کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز، در پارک علم و فناوری فارس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر […]