مدیر شایستۀ ملی

1397-07-02

افتخاراتی دیگر برای پارک علم و فناوری فارس/ واحد نمونه صنعتی استان فارس و مدیر شایسته ملی در سال ۹۷

افتخاراتی دیگر برای پارک علم و فناوری فارس/ واحد نمونه صنعتی استان فارس و مدیر شایسته ملی در سال ۹۷    شرکت رادمان صنعت، مستقر در […]