میز خدمت

عضویت در پارک علم و فناوری

درباره شرکتهای دانش بنیان

خبرنامه پارک شامل اطلاعات علمی و داخلی پارک می باشد
آمار بازدید
بازدید امروز : 177
بازدید کل : 1367791
کاربران آنلاین : 3
بازدید این صفحه : 3221

 

  
صفحه اصلی > اولویتهای علم و فناوری کشور در سند نقشه جامع علمی کشور
.: اولویتهای علم و فناوری کشور در سند نقشه جامع علمی کشور

 اولویتهای علم و فناوری کشور در سند نقشه جامع علمی کشور

 
فصل سوم اولويت هاي علم و فناوري كشور
 
3-1 .اهـداف اولويت بنـدي و رويكـرد پشتيبانـي ازاولويت ها
 
    اســتخراج اولويت هاي علم و فناوري كشــور در ســند حاضر حاصل تركيب رويكردهاي مزيت محور، نيازمحور، مرزشــكن و آينده نگر اســت. بر اين اساس و به منظور تحقق اولويت ها، نوع پشتيباني از آنها بسته به وضع موجود علوم و فناوري هاي مرتبط و نوع توســعه كمي، تحــول و ارتقاي كيفي مورد نظر در طيف وســيعي از پشتيباني هاي فكري، مالي، قانوني، منابع انســاني و مديريتــي متغير خواهــد بود. برخــي رويكردهاي پشتيباني از اولويت هاي علم و فناوري عبارتنداز:
 
- هدايت ســرمايه گذاري ها از طريق برنامه هاي پنج ســاله و بودجه هاي ساليانه، رديفها و تسهيلات مالي متمركز،
- هدايــت نظام آموزش براي تأمين و جذب نيروهاي نخبه و متخصص مورد نياز در حوزه هاي اولويتدار،
- اصــلاح و ايجاد ســاختارها و فرايندها، تنظيــم و تدوين و تصويب سياستها و ضوابط تشويقي خاص براي رشد سريع (ميانبر) در حوزه هاي اولويتدار.
 
3-2 .اولويت هاي علم و فناوري كشور
 
از آنجــا كه حصول اطمينان از رشــد و شــكوفايي در برخي از اولويت ها نيازمند توجه، هدايت و پشــتيباني در ســطوح كلان مديريتي كشور است و در برخي ديگر رشد و توسعه با پشتيبانى مديريت هاي مياني و تخصيص غيرمتمركز منابع حاصل خواهد شد، اولويت ها به ترتيب در سه سطح الف  و ب و ج  تنظيم شده اند. اين دسته بندي ناظر بر نحوه و ميزان تخصيص منابع، اعم از مالي و انساني و توجه مديران و مسئولان است.
 
اولويت هاي الف
 
    در فناورى  :فناورى هوافضا- فناورى اطلاعات و ارتباطات–   فناوري هسته اى -  فناورى هاى نانو و ميكرو- فناورى هاى نفت وگاز – فناورى زيستى – فناورى هاى زيست محيطى  -فناورى هاى نرم و فرهنگى.
 
    در علوم پايه وكاربردي: مادة چگال- سلولهاي بنيادي و پزشــكي مولكولــي- گياهــان دارويي- بازيافــت و تبديل انرژي- انرژي هاي نو و تجديد پذير- رمزنگاري و كدگذاري- علوم شناختي و رفتاري.
 
    در علوم انسـاني و معـارف اسـلامي: مطالعات قرآن و حديــث - كلام اســلامى- فقــه تخصصــي - اقتصــاد، جامعه شناسى، علوم سياسى، حقوق، روانشناسى، علوم تربيتي و مديريت مبتنى بر مبانى اسلامى فلسفه هاي مضاف متكي بر حكمت اســلامي – فلسفه ولايت و امامت - اخلاق كاربردى  و حرفهاى اسلامى - سياستگذارى و مديريت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم.
 
     در سـلامت: سياســتگذارى و اقتصــاد ســلامت – دانش پيشگيرى و ارتقاى سلامت با تأكيد بر بيمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شيوة زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذيه بومى.
 
   درهنر: حكمت و فلســفه هنر - هنرهاي اســلامي ايراني - هنرهاي مرتبط با انقلاب اســلامي و دفاع مقدس – اقتصاد هنر - فيلم و سينما – رسانه هاى مجازى با تأكيد برپويانمايي و بازيهاى رايانه اي - معماري و شهرسازى اسلامي- ايراني - موسيقى سنتى و بومى ايران – ادبيات، شعر و داستان نويسى - طراحي هنرى ايراني اسلامي و لباس و فرش ايراني.
 
اولويت هاي ب
 
    درفناورى: ليزر - فوتونيك - زيست حسگرها – حسگرهاى شيميايى - مكاترونيك – خودكارسازي وروباتيك – نيمرساناها – كشتى ســازى –مواد نوتركيب- بسپارها (پليمرها)- حفظ و احياى ذخاير ژني - اكتشاف و استخراج مواد معدنى – پيشبينى و مقابله با زلزله و سيل – پدافند غيرعامل
 
     در علـوم پايه وكاربردي: ژئوفيزيك- ايمني زيســتي - بيــو انفورماتيك- اپتيــك- فيزيك انرژيهــاي بالا و ذرات بنيادي- محاســبات و پردازش اطلاعــات كوانتومي- نجوم و كيهان شناســي - فيزيــك اتمي و شــتابگرها- علوم ژني- محاسبات نرم و سيستمهاي فازي- توپولوژي.
 
    در علوم انسـاني و معارف اسلامى: اخلاق اسلامى و مطالعات بين رشته اى آن - الهيات - عرفان اسلامى – فلسفه – غرب شناسى انتقادى - كارآفرينى و مهارت افزايى – تاريخ اســلام و ايران و انقلاب اســلامى- مطالعات زنان و خانواده مبتنى بر مبانى اســلامى - تاريخ علم (با رويكرد تاريخ اسلام و ايران) - جغرافياي سياسي.
  
   درسلامت: داروهاى جديد و نوتركيب – مديريت اطلاعات و دانش سلامت – طب سنتى - تجهيزات پزشكى - سلولى و مولكولى - ژن درمانى  - فراورده هاى زيستي – فناورى تغذيه .
 
     در هنـر: مطالعات انتقادي هنر مــدرن - مطالعات تطبيقي حوزه هاي هنر- هنرهاى سنتى و صنايع دستى – خوشنويسى - هنرهاى نمايشى - مباحث ميان رشته اى هنر و شاخه هاى علوم با تأكيد بر نگاه اسلامى.
 
 اولويت هاي ج
 
     در فنـاورى: اپتوالكترونيك – كاتاليســت ها - مهندســى پزشــكى - آلياژهاى فلزى - مواد مغناطيســى – سازه هاى دريايى - حمل و نقل ريلى - ايمنى حمل و نقل - ترافيك و شهرسازى - مصالح ساختمانى سبك و مقاوم – احياي مراتع و جنگل ها و بهره برداري از آنها – فناورى هاى بومى
 
      در علـوم پايه و كاربردي: جبــر و رياضيات غيرخطي- رياضيــات گسســته و تركيباتــي- آناليــزتابعي و همســاز- سيســتمهاي ديناميكــي و احتمال- كنترل و بهينه ســازي- زيســت رياضي- پلاســما- بيوفيزيك- فيزيك سيستمهاي پيچيده- بيوشيمي- شيمي سبز- مواد سيليكوني- تكتونيك و زمين شناســي مهندســي- فراوري و استحصال و تلخيص مــواد آلي و معدني- مخاطرات زيســت محيطــي- تغييرات اقليمي- اقيانوس شناســي و علوم دريايي- تنش هاي زيستي و غيرزيســتي- توليد ارقام و گونه هاي مناسب با بهره برداري از تنــوع زيســتي- بهينه ســازي الگوي كشــت منطقه اي- جامعه شناسي زيستي.
 
    در سـلامت: علوم ميان رشــته اى - بين علوم پايه با علوم باليني – مقابله با انواع اعتياد - ايمنى غذايى - امنيت غذايى.