ساختار سازمانی

 

 • هیات امنا
  • رئیس پارک
   • شورای پارک
   • دفتر ریاست
   • روابط عمومی
   • روابط بین الملل
   • مسئول حراست
   • کارشناس حقوقی
   • معاونت فناوری و نوآوری
    • مدیر موسسات
    • مدیر بازاریابی و ارتباطات
    • رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی
   • معاونت پشتیبانی
    • مدیر امور اداری
    • رئیس اداره امور عمران
    • مدیر امور مالی
   • مدیر مرکز رشد جامع
   • مدیر مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی
   • مدیر مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی
   • مدیر مراکز رشد اقماری
    • مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان استهبان
    • مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان جهرم
    • مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان فسا
    • مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان قیروکارزین
    • مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آباده
    • مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سپیدان
    • مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کازرون
    • مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لار