خدمات به شرکت های فناور نوپا

شرکت های فناور نوپا

پارک علم و فناوری از طریق سازوکار مرکز رشد واحدهای فناوری برای کارآفرینان و واحدهای کوچک و نوپا که با تکیه بر دانش، تخصص و فناوری دارای ایده‌های قابل تجاری شدن هستند، مشاوره‌های ضروری و خدمات و تجهیزات مناسب برای رشد و ارتقا را ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری آماده می کند. واحدهای فناوری نوپا طی دوره حضور در مرکز رشد، با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی، به منظور دستیابی به دانش فنی و آمادگی برای تولید محصول یا خدمات، تلاش خواهند کرد. در این دوره، مرکز رشد علاوه بر ارائه امکانات وخدمات پشتیبانی، هدایت و نظارت بر روند پیشرفت این واحدهای فناور نوپا را نیز به عهده خواهد داشت .ارائه خدمات تخصصی، امکانات فضا و استقرار، وجود شبکه گسترده همکاران(خصوصی و دولتی)، بخشی از مزایای ویژه این مرکز می‌باشد.