اطلاعیه ثبت نام از متقاضیان عضویت در بیمه تکمیل درمان سال ۹۹-۹۸